بافت شناسی جانوری

 

1 ـ  آئورت

2 ـ آبشش

3 ـ  آپاندیس

4 ـ  اپیدیدیم               

5 ـ اپی گلوت

6 ـ  اسپرم انسان       

7 ـ  اسپرم پرنده            

8 ـ اسپرم پستاندار

9 ـ   اسپرم دوزیست          

10 ـ  اسپرم خزنده 

11 ـ اسپرم ماهی

12 ـ  اسکروتوم

13 ـ  استخوان سازی   

14 ـ استخوان اسفنجی

15 ـ  استخوان متراکم  

16 ـ اویداکت  

17 ـ ایلئوم

18 ـ بافت همبند سست      

19 ـ بافت پوششی استوانه ای ساده

20 ـ بافت پوششی سنگفرشی ساده

21 ـ بافت پوششی سنگفرشی مطبق    

22 ـ بافت پوششی مژکدار

23 ـ بافت پوششی غده ای

24 ـ  بافت پوششی ادراری

36 ـ  بیضه ماهی        

37 ـ بیضه - اپیدیدیم - دفران

38 ـ پوست مودار

39 ـ پوست ضخیم

40 ـ  پوست با غدد چربی              

41 ـ پانکراس

42 ـ پستان

43 ـ  پنیس

44 ـ  پروستات

45 ـ تخمدان پرنده  

46 ـ تخمدان پستاندار

47 ـ  تخمدان خزنده

48 ـ تخمدان دوزیست

49 ـ تخمدان ماهی

50 ـ  تخمدان خرچنگ 

51 ـ تیموس

52 ـ تنه مهره دار

53 ـ تیروئید

54 ـ جفت

55 ـ  چینه دان

56 ـ  چشم ماهی

57 ـ حنجره

58 ـ خون انسان

59 ـ خون پستاندار

70 ـ رکتوم

71 ـ روده

72 ـ رشته الاستیک       

73 ـ رشته کلاژن

74 ـ  رحم             

75 ـ  زبان        

76 ـ  ژئوژنوم 

77 ـ  سمینال وزیکول

78 ـ سکوم

79 ـ سیرنکس       

80 ـ سر ماهی

81 ـ سر جوجه

82 ـ سر مار

83 ـ  سنگدان

84 ـ سلول جانوری

85 ـ سرخرگ

86 ـ سیاهرگ

87 ـ  سرخرگ - سیاهرگ

88 ـ شش - مری

89 ـ شش پستاندار

90 ـ شش خزنده

91 ـ شش پرنده

92 ـ شش دوزیست

93 ـ طحال

104 ـ  قلب ماهی       

105 ـ کبد

106 ـ کیسه هوای ماهی

107 ـ کلیه          

108 ـ کیسه صفرا

109 ـ کرم خاکی برش طولی

110 ـ  کرم خاکی برش عرضی

111 ـ کرم ابریشم 

112 ـ مخاط دهان 

113 ـ کولون

114 ـ گره لنفاوی

115 ـ لب          

116 ـ لوله رحم

117 ـ لوزالمعده 

118 ـ ماهیچه قلب

119 ـ ماهیچه صاف 

120 ـ ماهیچه مخطط

121 ـ مغز  

122 ـ مخچه  

123 ـ مری

124 ـ مثانه

125 ـ معده پستاندار

126 ـ معده دوزیست

127 - معده خرنده

25 ـ   بافت پوششی مکعبی

26ـ بافت چربی

27 ـ بافت عصبی

28 ـ بافت غضروفی

29 ـ  بصل النخاع        

30 ـ بند ناف

31 ـ بیضه پستاندار

32 ـ بیضه پرنده

33 ـ  بیضه دوزیست

34 ـ بیضه خزنده                

60 ـ  خون دوزیست

61 ـ  خون پرنده

62 ـ  خون ماهی    

63 ـ خون خزنده

64 ـ خون خرچنگ

65 ـ دفران

66 ـ  دم موش

67 ـ دندان

68 ـ دریچه قلب

69 ـ دئودنوم

94 ـ  فوق کلیه      

95 ـ غضروف ارتجاعی

96 ـ غضروف شفاف   

97 ـ غضروف فیبرو

98 ـ غده بزاقی

99 ـ قلب دوزیست

100 ـ قلب خزنده

101 ـ قلب خرچنگ  

102 ـ قلب پستاندار 

103 ـ قلب پرنده

128 ـ معده ماهی

129 ـ مزانتر

130 ـ مری - نای                

131 ـ میزنای

132 ـ مننژ 

133 ـ ماست سل

134 ـ  هیپوفیز

135 ـ نخاع

136 ـ  نای    

 

بازگشت به منوی محصولات